เฟสท์ จับมือ 9 องค์กรพันธมิตร ส่งมอบเครื่องกำจัดขยะอาหาร จากโครงการ “เฟสท์ใส่ใจ คืนกำไรสู่สิ่งแวดล้อม” แก่มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ

เมื่อเร็วๆ นี้ – ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ รับมอบเครื่องกำจัดขยะอาหาร เพื่อผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์  จากโครงการ “เฟสท์ใส่ใจ คืนกำไรสู่สิ่งแวดล้อม”  โดยมี นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกิจการเยื่อและกระดาษ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ นางวิมล จันทร์เทียร ผู้อำนวยการแบรนด์เฟสท์ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากองค์กรพันธมิตร เป็นตัวแทนส่งมอบ

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ มีความมุ่งมั่นในการคิดค้นและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีความสะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านการศึกษาตลาดและความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตและความต้องการใช้งานของผู้บริโภค โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมุ่งมั่นที่จะทำให้สังคมไทยสามารถเข้าถึงบรรจุภัณฑ์อาหาร ที่มีความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันเป็นการตอบรับกับนโยบายของภาครัฐในการลดผลกระทบที่เกิดจากปริมาณขยะพลาสติก โฟม และเศษวัสดุที่ย่อยสลายไม่ได้ จึงได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับพันธมิตร 9 องค์กร ประกอบด้วยกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก (Modern Trade) กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร (Chain Restaurant) และสถาบันการศึกษา  ได้แก่ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ บริษัท บุญตงกี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ธนพัฒนาอาหารไทย จำกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรที่มีความประสงค์จะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริโภคในสังคมไทยสามารถเข้าถึงบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

โดยบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ นำรายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ทุกแพ็คที่จำหน่ายให้กับพันธมิตรทั้ง 9 ราย ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ.2563 มูลค่าแพ็ค ละ 1 บาท มาจัดซื้อเครื่องกำจัดขยะอาหาร เพื่อผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยลดปริมาณขยะอาหารได้สูงสุดถึง 30 ตันต่อปี ลดปริมาณคาร์บอนฟุตปริ๊นท์ได้ถึง 75.9 ตันต่อปีโดยประมาณ ส่งมอบให้กับมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ฯ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์  เพื่อจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และนำขยะอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

นางวิมล  จันทร์เทียร ผู้อำนวยการแบรนด์เฟสท์ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

นายวิรวัฒน์ ทังสุบุตร กรรมการบริษัท บุญตงกี่ (ประเทศไทย) จำกัด 

นายบุญยง ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นางชนิดา พื้นแสน Head of CFG-PR & Government Relations บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

นายวิชาญ  เจริญกิจสุพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกิจการเยื่อและกระดาษ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล  ประธานมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พล.ต.ท. ประพันธ์ จันทร์เอม ผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

นายยุทธนา เพียงสุนทร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารสินค้าอุปโภค บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

นางสาวสุพินดา วนวิภาส ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายจัดซื้อแผนกสินค้าอุปโภค บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

นางสาวมนทกานติ พงศ์ภมร  ผู้บริหารฝ่ายการตลาดท่องเที่ยวและกิจกรรมนานาชาติ เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม

นายธนวิทย์ ไชยปะ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 

Top