“เฟสท์ไบโอ” บรรจุภัณฑ์อาหารจากเยื่อธรรมชาติได้รับการรับรองติดฉลาก CIRCULAR MARK เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย

 

CIRCULAR MARK หรือ ฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน พัฒนาครั้งแรกในโลก โดยประเทศไทย นั้น มีการพิจารณาข้อกำหนดจากประเด็นปัญหาการหมุนเวียนวัสดุ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ โดยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ มุ่งเป้าส่งเสริมการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า หมุนเวียนสู่ระบบเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ลดปริมาณขยะที่ถูกนำไปกำจัดด้วยการฝังกลบ และ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ ช่วยสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทยและประชาคมโลก โดยเน้น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ เกษตรอาหาร วัสดุก่อสร้าง พลาสติก บรรจุภัณฑ์ และแฟชั่นไลฟ์สไตล์

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ได้จัดงานแถลงข่าวสรุปผลโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน (CIRCULAR MARK) อันเป็นการส่งเสริมการหมุนเวียนวัสดุเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย” และการเสวนาเรื่อง“แนวทางการพัฒนา CIRCULAR MARK สู่มาตรฐานและระบบรับรองระดับชาติ”


จัดโดยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (วีกรีน) คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย พร้อมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน หรือ กลุ่ม PPP Plastics 

โดยมีผู้ร่วมเสวนาคือ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) นายเอกนิติ รมยานนท์ รองเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) นายกฤษดา เรืองโชติวิทย์ คณะทำงาน กกร. ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการวีกรีน

ซึ่งในขณะนี้มี 30 บริษัทผู้นำเศรษฐกิจหมุนเวียน 376 ผลิตภัณฑ์แรก ได้รับการรับรอง CIRCULAR MARK เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรอาหาร 5 บริษัท 16 ผลิตภัณฑ์ กลุ่มวัสดุก่อสร้าง 11 บริษัท 170 ผลิตภัณฑ์ กลุ่มพลาสติก 4 บริษัท 9 ผลิตภัณฑ์ กลุ่มบรรจุภัณฑ์ 5 บริษัท 48 ผลิตภัณฑ์ กลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ 5 บริษัท 133 ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้ สามารถใช้ ใบรับรอง CIRCULAR MARK ในการทำการตลาด สร้างยอดขายจากนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง การส่งออกไปต่างประเทศที่ต่างขานรับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

โดยมีบรรจุภัณฑ์อาหารจากเยื่อธรรมชาติเฟสท์ไบโอ ได้รับการรับรองติดฉลาก CIRCULAR MARK มากถึง 12 ผลิตภัณฑ์ ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของเฟสท์ที่จะได้เริ่มเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร ทั้งนี้ สมอ. และ กพร. กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อยกระดับมาตรฐานและระบบรับรอง CIRCULAR MARK เป็นมาตรฐานระดับชาติต่อไป ซึ่งคาดว่าใช้เวลาไม่เกิน 6 เดือน

Top