กิจกรรม Road Show Say No To Foam

f7

f2f1f5

Fest ร่วมกับกรมอนามัย จัดกิจกรรม Road Show Say No To Foam ซึ่งถูกจัดขึ้นที่เทศบาลเมืองลำปาง ในวันที่ 3-4 ธันวาคม ที่ผ่านมา 

 

วันที่  3  ธ.ค.58

เวลา 16.30-18.00 น.   รณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารฯ  ณ  ตลาดต้นยาง (สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ + สสจ.ลำปาง + ภาคีเครือข่าย + ภาคเอกชนผลิตภัณฑ์ทางเลือก (เฟสท์)

**กิจกรรมเดินรณรงค์ในตลาดสดให้ความรู้ แนะนำผลิตภัณฑ์  เล่นเกมส์  ฯลฯ**

 

วันที่  4  ธ.ค.58

เวลา  08.00 น. จัดบูธแสดงผลิตภัณฑ์ ณ  ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี นครลำปาง วิทยาเขตลำปาง

เวลา 08.30-09.00 น.  ลงทะเบียนผู้เข้าประชุม  จำนวน  60  คน (ภาครัฐ + ภาคเอกชน)  ประกอบด้วย จนท.ผู้รับผิดชอบการรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารฯ ทุกอำเภอ + หน่วยงานราชการที่ร่วมรณรงค์ +ชมรมผู้ประกอบการตลาด-ร้าน-แผงลอย-ศูนย์อาหาร + ภาคีเครือข่ายอื่น ๆ จำนวน 60  คน

เวลา 09.00-09.30 น.  พิธีเปิดการประชุมฯ  โดย  นพ.สสจ.ลำปาง หรือ ผู้แทน

เวลา 09.30-10.45 น.   บรรยาย : ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารฯ (สุชาติ)

เวลา 10.45-11.00 น.    เยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์

f3f4

 

ติดตามข่าวสาร Fest For Food
ได้ที่ Fanpage Fest

Fest บรรจุภัณฑ์ปลอดภัย…เราห่วงใยคุณ

 

Top