Fest (เฟสท์) ร่วมแนะนำบรรจุภัณฑ์ทางเลือก ที่ กฟภ. จ.เชียงใหม่

เฟสท์ แนะนำบรรจุภัณฑ์ทางเลือก กฟภ เชียงใหม่

เฟสท์ แนะนำบรรจุภัณฑ์ทางเลือก

Fest (เฟสท์) ร่วมแนะนำสินค้าบรรจุภัณฑ์ ทางเลือก ที่จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2560 บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย Fest (เฟสท์) ร่วมแนะนำสินค้าบรรจุภัณฑ์ เป็นทางเลือกในการยกระดับการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นองค์กรปลอดโฟม ในงานประชุมเชิงปฏิบิติงานองค์กรปลอดภาชนะโฟม ณ หอประชุมสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

Top