Fest (เฟสท์) ร่วมแนะนำผลิตภัณฑ์ ณ อบต.บางรักพัฒนา

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย Fest ร่วมแนะนำผลิตภัณฑ์ ณ อบต.บางรักพัฒนา

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย Fest ( เฟสท์ ) ร่วมแนะนำผลิตภัณฑ์ ณ อบต.บางรักพัฒนา

วันที่ 15 กพ. 2560 บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย Fest ( เฟสท์ ) ร่วมงานโครงการอบอรมให้ความรู้การสร้างจิตสำนึกด้านการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา ภายในงานมีการแถลงแนวนโยบายของรัฐในการบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU)  เรื่องการลด ละ เลิกโฟมบรรจุอาหาร, รายงานสถานการณ์การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารและการกำจัดขยะประเภทโฟม,แผนการขับเคลื่อนการรณรงค์ลดการใช้โฟมบรรจุอาหาร และแนะนำทางเลือกผลิตภัณฑ์ทดแทนการใช้โฟมบรรจุอาหาร  โดยบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย Fest (เฟสท์) มีโอกาสแนะนำบรรจุภัณฑ์ ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์  โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี

Top