Fest (เฟสท์) ร่วมแนะนำผลิตภัณฑ์ ในงานลงนามบันทึกข้อตกลง MOU

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย Fest ร่วมแนะนำผลิตภัณฑ์ ในงานลงนามบันทึกข้อตกลง MOU

Fest (เฟสท์) ร่วมแนะนำผลิตภัณฑ์ ในงานลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร จ.อ่างทอง

วันที่ 21 กพ. 2560 บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย Fest (เฟสท์) ร่วมงานลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร จัดโดยสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง ภายในงานมีการแถลงแนวนโยบายจังหวัดอ่างทองปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ในปี 2564 , การลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร  โดยบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย Fest (เฟสท์) มีโอกาสแนะนำบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

Top